Algemene Voorwaarden voor SaxofoonSchool.nl

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedrijfsinformatie:

MUSICALIVE / SAXOFOONSCHOOL
Da Costastraat 20
2032 MH te Haarlem

BTW-Nummer: NL100198417B01
KVK-Nummer: 34243554

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
Artikel 4 – Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging.
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Klachten
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Artikel 9 – Saxofoonschool toegang
Artikel 10 – Bezoekersmateriaal en gedrag
Artikel 11 – Links naar en van andere Saxofoonschools
Artikel 12 – Disclaimer
Artikel 13 – Beëindiging
Artikel 14 – Aanvullende bepalingen
Artikel 15 – Uw status
Artikel 16 – Mededelingen
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Geldigheid
Artikel 19 – Volledige overeenkomst
Artikel 20 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

A. Musicalive: rechtspersoon die eigenaar is van de Saxofoonschool en saxofoonschool.nl. Het platform van de Saxofoonschool is een bemiddeling tussen Leerling (B) en Docent (C).

B. Cursist, leerling of lesnemer: de natuurlijke persoon die op basis van de overeenkomst tussen "Musicalive “ en docent (C), saxofoon lessen geniet of andere diensten en goederen afneemt.

C. Docent, lesgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met "Musicalive " door middel van een overeenkomst is aangegaan om saxofoon lessen te verzorgen/geven aan leerling/cursist (B). Ook kunnen andere diensten en goederen worden aangeboden met bemiddeling van Musicalive (A).

Artikel 2 – Algemeen

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door "Musicalive " - al dan niet in opdracht verrichte werkzaamheden voor SaxofoonSchool.nl.

SaxofoonSchool.nl biedt u de mogelijkheid om uw boekingen aan de bij ons aangesloten docenten door te geven op de wijze zoals de SaxofoonSchool.nl is weergegeven. Wij brengen een overeenkomst tot stand tussen Cursist en de door u gekozen Docent.
Musicalive is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Musicalive is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van het lesgeven en zij garandeert op geen enkele wijze dat de saxofoonlessen bij de aangesloten Docent van Musicalive van voldoende kwaliteit is. Ingeval de boeking online is betaald, neemt Musicalive verantwoordelijkheid voor de transactie.

B. Afwijkingen van deze voorwaarden slechts geldig indien deze door "Musicalive " schriftelijk zijn bevestigd. Mocht "Musicalive " genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal "Musicalive " jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

C. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de cursist of docent worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Musicalive deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

D. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Musicalive en de cursist of docent zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen.

E. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

F. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie door een Nederlandse rechter te worden beoordeeld.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Musicalive zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

A. Alle aanbiedingen en offertes van "Musicalive " zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.

B. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft "Musicalive "
het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

C. De overeenkomst tussen Musicalive en cursist of docent komt tot stand door het schriftelijk, digitaal of mondeling (telefonisch) plaatsen van een bestelling door de cursist of docent en het aannemen daarvan door Musicalive. Bij een bestelling aanvaardt de cursist of docent deze voorwaarden.

D. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

E. Musicalive kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een verkeerde verschrijving bevat.

F. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis­ en verblijf­, verzend­ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor de lessen gelden de volgende BTW tarieven:
- Cursist onder de 21 jaar vrijgesteld van BTW
- Cursist boven de 21 jaar BTW plichtig van 21%

Artikel 4 – Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

A. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Het lesaanbod staat duidelijk vermeld op de Saxofoonschool inclusief termijnen.

B. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Musicalives derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Musicalives dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

C. Musicalive zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

D. Musicalive heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

E. Musicalive is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

F. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Musicalive de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

G. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Musicalive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Musicalive worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Musicalive zijn verstrekt, heeft Musicalive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Musicalive ter beschikking heeft gesteld. Musicalive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste gegevens.

H. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft o.a. het verstrekken van de juiste naam, postcode, huisnummer en toevoeging, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

I. Wanneer u uw boeking via deze Saxofoonschool heeft geplaatst, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw boeking te bevestigen door te klikken op de button 'bevestig'. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw boeking af te ronden en te klikken op de button ‘afronden’. Hierna wordt uw boeking afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

J. Musicalive zal uw boeking verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, hebben wij geen boeking van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

K. Wanneer uw online betaling niet wordt geautoriseerd of goedgekeurd, wordt u terugverwezen naar de vorige pagina op deze Saxofoonschool. In een dergelijk geval zijn wij niet verplicht onze diensten te verlenen en wordt uw boeking geacht niet te zijn geplaatst.

L. Op het moment dat u uw boeking via deze Saxofoonschool heeft verzonden kunt u uw afhankelijke van de algemene voorwaarden van de docent, uw boeking annuleren.

Artikel 5 – Betaling

A. Deze Saxofoonschool heeft een groot aanbod van docenten en verschillende tarieven voor de saxofoonlessen. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. De bij ons aangesloten Docent is verantwoordelijk voor de op de Saxofoonschool vermelde prijzen (en eventuele wijzigingen hiervan) van de lessen en/of diensten.

B. Alle betalingen van en moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Saxofoonschool vermeld staan en wel via iDeal of contant/via factuur bij de Docent.

C. Indien de boeking niet wordt geaccepteerd door de Docent dan is SaxofoonSchool.nl gehouden om een eventueel online betaalde bestelling binnen 7 werkdagen terug te storten op uw bank/girorekeningnummer (in geval van iDeal betaling).

D. Let er op dat van tijd tot tijd er onverhoopt vertragingen kunnen ontstaan bij de verwerking en uitvoering van uw online betalingen via de website van de Saxofoonschool. Voor zover mogelijk en voor zover wij hier enige invloed op kunnen uitoefenen, proberen wij deze vertragingen tot een minimum te beperken.

E. Indien de boeking wordt geannuleerd door de Docent dan is de Docent gehouden om het gehele bedrag indien dat reeds betaald is (zowel iDeal als direct via de Docent), te storten op uw bank/girorekeningnummer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

A. Musicalive zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

B. Musicalive (inclusief alle bedrijven binnen de Musicalive groep en alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

 • onze diensten.
 • de website Saxofoonschool.nl
 • de juistheid van de door de Docenten op onze Saxofoonschool verstrekte informatie.
 • de diensten en/of een producten, handelingen en/of nalatigheden van de Docenten.
 • het (niet-)gebruik van deze Saxofoonschool, alle Saxofoonschools verbonden aan deze Saxofoonschool (via links) en/of het materiaal op deze Saxofoonschools.

 • C. Niets in deze Saxofoonschool Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van Musicalive door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door Musicalive uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van Musicalive uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van Musicalive die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

  D. Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van Musicalive, dan is de aansprakelijkheid van Musicalive beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag van uw les.

  E. Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Saxofoonschool leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van de Saxofoonschool, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door Musicalive gemaakte kosten en geleden schade.

  Artikel 7 – Klachten

  A. Klachten over de Docent kunnen tot uiterlijk 48 uur na het volgen van de saxofoonles les via de Saxofoonschool.nl bij Musicalive worden ingediend. Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen met onze Klantenservice via het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op deze Saxofoonschool.

  B. In het geval u ontevreden bent over de saxofoon lessen van een Docent, zal Musicalive, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is. Musicalive kan besluiten 'zonder daartoe overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden' om het door u betaalde bedrag voor de betreffende product of dienst aan u terug te betalen.

  C. Een klacht over de saxofoonles van een Docent of een verzoek tot compensatie, dient u rechtstreeks in te dienen bij de Docent.

  Artikel 8 – Intellectueel eigendom

  U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Saxofoonschool te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

  Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

  A. Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten aan Saxofoonschool.nl en alle via deze Saxofoonschool door Musicalive ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto's, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan Musicalive of aan licentiegevers van Musicalive. Enig ander gebruik van deze Saxofoonschool en/of de via deze Saxofoonschool ter beschikking gestelde materialen is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Musicalive uitdrukkelijk vereist.

  B. U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Saxofoonschool die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Saxofoonschool toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van Musicalive alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Saxofoonschool te allen tijde wordt erkend.

  C. Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat Musicalive de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Saxofoonschool.

  D. U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Saxofoonschool voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van Musicalive.

  E. Aan deze Saxofoonschool Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel A.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Saxofoonschool Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Musicalive voorbehouden.

  Artikel 9 – Saxofoonschool toegang

  A. Musicalive probeert deze Saxofoonschool, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Musicalive garandeert echter niet dat deze Saxofoonschool continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Musicalive uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Saxofoonschool beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Musicalive sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

  B. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Saxofoonschool niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

  Artikel 10 – Bezoekersmateriaal en gedrag

  A. U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze Saxofoonschool toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze Saxofoonschool verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Saxofoonschool Voorwaarden en zich hier aan houden.

  B. Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de Musicalive Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Saxofoonschool beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. Musicalive aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. Musicalive alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

  C. Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Saxofoonschool over te brengen wat:

 • in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving.
 • op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is.
 • bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten).
 • virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

 • D. Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Saxofoonschool plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

 • op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten.
 • op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten.
 • op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden.
 • aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden.
 • de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van Musicalive afkomstig zijn.
 • de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

 • E. De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt Musicalive zich het recht voor om alle hierdoor door Musicalive geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.

  F. Musicalive zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

  Artikel 11 – Links naar en van andere Saxofoonschools

  A. Links naar Saxofoonschools van derden op de Saxofoonschool van Musicalive worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Saxofoonschool. Musicalive controleert en/of herziet de Saxofoonschools van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze Saxofoonschools en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. Musicalive vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze Saxofoonschools, het materiaal op deze Saxofoonschools, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze Saxofoonschools van derden, is dit geheel voor eigen risico.

  B. U mag te allen tijde deze Saxofoonschool linken aan uw eigen Saxofoonschool op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van Musicalive en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan Musicalive en haar onderneming.

  C. U bent niet gerechtigd om een link van Saxofoonschool.nl die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door Musicalive suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

  D. Enige links naar de Saxofoonschool van Musicalive moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Saxofoonschool Voorwaarden.

  E. Musicalive behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Saxofoonschool van Musicalive in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

  Artikel 12 – Disclaimer

  A. Musicalive doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Saxofoonschool zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Docenten zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde saxofoonlessen en de diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van de inhoud, de start- en einddata en de tijdstippen, de prijzen en waarschuwingen. De Docenten leveren lessen en voeren de diensten uit. Als u twijfelt over de door de Docent geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan het plaatsen van uw boeking contact op te nemen met Saxofoonschool.nl In het bijzonder garandeert Musicalive niet dat de informatie die op de Saxofoonschool is weergegeven, waaronder die door de Docenten aan Musicalive wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.

  B. Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Musicalive u toegang tot deze Saxofoonschool en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Saxofoonschool en de door Musicalive aangeboden diensten).

  C. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord dat u gebruikt om u te registreren op de Saxofoonschool. Tenzij Musicalive op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is Musicalive niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

  Artikel 13 – Beëindiging

  Musicalive is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Saxofoonschool en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

  A. Musicalive er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de Saxofoonschool heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze Saxofoonschool Voorwaarden.

  B. Musicalive er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 10 van deze Saxofoonschool Voorwaarden

  C. U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Saxofoonschool Voorwaarden heeft gehandeld.

  Artikel 14 – Aanvullende bepalingen

  A. Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.

  B. Indien één of meerdere bepalingen van deze Saxofoonschool Voorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze Saxofoonschool Voorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Saxofoonschool Voorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.

  C. Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Saxofoonschool Voorwaarden door u of Musicalive, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

  D. U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Saxofoonschool Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Musicalive over te dragen. Musicalive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Saxofoonschool Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin Musicalive een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

  Artikel 15 – Uw status

  Door het plaatsen van een boeking via deze Saxofoonschool garandeert u dat:

 • u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan.
 • u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).
 • Artikel 16 – Mededelingen

  Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Saxofoonschool gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Saxofoonschool u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en 'indien nodig en voor zover vereist' erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

  Artikel 17 – Overmacht

  A. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

  B. Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

 • stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties.
 • burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor).
 • branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en 'verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen.
 • onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer.
 • onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken.
 • wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

 • C. Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

  Artikel 18 – Geldigheid

  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Saxofoonschool Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Saxofoonschool Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

  Artikel 19 – Volledige overeenkomst

  Deze Saxofoonschool Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Saxofoonschool Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Saxofoonschool zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

  Artikel 20 – Toepasselijk recht

  Deze Saxofoonschool Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Saxofoonschool Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.